• 10 000 produkter

  • Snabb leverans

  • Frakt från 29 kr

Sök

Lödtenn Sn/Cu/Ag/Sb 0.8mm 113g blyfritt

Art nr: 41004580 - Sparkfun
Handla denna produkt Lödtenn Sn/Cu/Ag/Sb 0.8mm 113g blyfritt
pris 465 SEK
Inklusive 25% moms
Lagervara, 10 st
Enhet: styck

10 000 produkter

Snabb leverans

Frakt från 29 kr

Behöver du hjälp? Vi finns här!
Ring 040-298760 (måndag till fredag 10-16), eller mejla på info@electrokit.se

Produktbeskrivning

ÖppnaStäng

Produktbeskrivning

We don't want to hype this solder TOO much, but this could possibly be the best solder in the world. There, we've said it. This is a special blend made specifically for us and we love it. It all started as a quest to find the best solder to use in our production process and ended up being the best we've tried. The best part is that it's lead free and has a water-soluble flux core.

This package contains 1/4lb (113g) of solder and has a diameter of 0.032" (0.8mm).

Mix: 96.35% Sn (Tin), 3.0% Ag (Silver), 0.5% Cu (Copper), 0.15% Sb (Antimony).

Varning:

Signalord: Varning

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

P233 Behållare ska vara tätt förslutna
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P270 Ät inte, drick inte, rök inte medan detta ämne används
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansi
ktsskydd.
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P301+P314 Om nedsväljt, rådfråga omedelbart Giftinformationscentralen eller läkare
P302+P352 Vid hudkontakt: tvätta med mycket vatten
P304+P341 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501 Innehållet/ behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Produktinformation

  • SKU:

    41004580
  • MPN:

    TOL-10243

Relaterade kategorier

Andra köpte också