• 12 000 produkter

  • Snabb leverans

  • Frakt från 29 kr

Sök

Framkallare för fotoresist - DP50

Art nr: 41012985

Tyvärr, produkten har utgått ur vårt sortiment

12 000 produkter

Snabb leverans

Frakt från 29 kr

Behöver du hjälp? Vi finns här!
Ring 040-298760 (måndag till fredag 10-16), eller mejla på info@electrokit.se

Produktbeskrivning

ÖppnaStäng

Produktbeskrivning

Framkallare för fotoresist, blandas med 1L vatten.

OBS! Framkallaren är frätande och skyddsutrustning är ett måste för att förhindra skador! Häll framkallaren i vattnet och INTE tvärtom, detta för att förebygga stänk då framkallaren reagerar med vatten.

VARNING:

Signalord: Fara

H290 - Kan vara korrosivt för metaller
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna

P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansi
ktsskydd
P301 + P330 + P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P304 + P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar
andningen
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser
om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller
duscha

Produktinformation

  • SKU:

    41012985

Relaterade kategorier