• 10 000 produkter

  • Snabb leverans

  • Frakt från 29 kr

Sök

Flussmedel 10g spruta

Art nr: 41017828
Handla denna produkt Flussmedel 10g spruta
pris 109 SEK
Inklusive 25% moms
Slut i lager , Beräknad leverans 2024-04-26
Enhet: styck

10 000 produkter

Snabb leverans

Frakt från 29 kr

Behöver du hjälp? Vi finns här!
Ring 040-298760 (måndag till fredag 10-16), eller mejla på info@electrokit.se

Produktbeskrivning

ÖppnaStäng

Produktbeskrivning

Trögflytande flussmedel i spruta. Spets och kolv medföljer. För blyfri lödning.

Specifications
appearance and colour: transparency liquid
odour: slightly pungent smell
PH value: 4-5
flammability: non combustible
density (g/cm³): 0.77-0.795
boiling point: 235-255 °C
melting point: 130-150 °C
decomposition temperature: does not decompose easily
solubility: insoluble in water
weight: 10 g

Signalord: Varning

H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P264 Tvätta händer grundligt efter användning.
P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansi
ktsskydd.
P284 Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.
P301/P330/P331/P310 Giftigt vid förtäring. Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P303/P361/P352/P333/P313 VID HUDKONTAKT (även hår): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P304/P340/P312 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P305/P351/338/P310 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P308/P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
P342/P311 Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P391 Samla upp spill.
P402/P404 Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/ behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

 

Produktinformation

  • SKU:

    41017828

Relaterade kategorier

Andra köpte också