• 12 000 produkter

  • Snabb leverans

  • Frakt från 29 kr

Sök

Etsmedel för kretskort - natriumpersulfat 250g

Art nr: 41018867
Handla denna produkt Etsmedel för kretskort - natriumpersulfat 250g
pris 89 SEK
Inklusive 25% moms
Mängdrabatt
AntalPris
1 till4
89 SEK
5 till
75.65 SEK
Lagervara, 81 st
Enhet: styck

12 000 produkter

Snabb leverans

Frakt från 29 kr

Behöver du hjälp? Vi finns här!
Ring 040-298760 (måndag till fredag 10-16), eller mejla på info@electrokit.se

Produktbeskrivning

ÖppnaStäng

Produktbeskrivning

Etspulver för kopparlaminat. Pulvret (natriumpersulfat) löses i kokhett vatten. Optimal temperatur för etsning är ca. 50°C. Normal dosering är ca. 1.5 - 2dl pulver till 1l vatten. Oanvänd etsvätska kan sparas i plastflaska för senare bruk.

Påsens innehåll (250g) löses i 1.2l vatten.

VARNING:

Signalord: Fara

H272 Kan intensifiera elden; oxidationsmedel.
H302 Farligt vid förtäring.
H315 Orsakar hudirritation.
H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

P210 Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Ingen rökning.
P220 Håll borta från kläder och andra brännbara material.
P261 Undvik att andas in damm/rök/gas/dimma/ångor/spray.
P264 Tvätta händerna och utsatta delar av kroppen noggrant efter hantering.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansi
ktsskydd.
P284 Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart läkare. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att den andas bekvämt.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och lätt att göra. Fortsätt skölja.
P312 Ring en läkare om du mår dåligt.
P403+P233 Förvara på en väl ventilerad plats. Förvara behållaren väl tillsluten.
P501 Kassera innehållet/behållaren i enlighet med nationella bestämmelser.

Andra köpte också