Villkor för Försäljning till Näringsidkare

Branschvillkoren IML 2000 gäller i kombination med dessa allmänna villkor för Försäljning till Näringsidkare. I händelse av motstridighet gäller dessa villkor i första hand.

Pris

Priserna är angivna i svenska kronor och visas på produktsidorna inklusive 25% moms (6% moms på litteratur) eller exklusive moms beroende på användarens inställningar. Electrokit förbehåller sig rätt till prisändring utan föregående avisering.

Betalning

All försäljning sker mot postförskott eller genom betalning med kreditkort, kontokort eller direktbank via vår hemsida www.electrokit.se såvida inte annat avtalats.

Där så särskilt avtalats kan försäljning ske mot faktura med betalningsvillkor 10 dagar netto (mindre företag) eller 30 dagar netto (större företag, stat, kommuner och landsting).
Vid utebliven eller försenad betalning har Electrokit rätt till en dröjsmålsränta om 2.5% per månad (30% per år), påminnelseavgift 60:-, inkassoavgift 180:- samt till ersättning för de kostnader som uppstår för indrivning.

Lämnade uppgifter

Köparen ansvarar för att lämnade uppgifter om namn, adress, epost, telefonnummer och kontaktperon är fullständiga och korrekta.

För korrigering av redan avsänd faktura förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift på 150:- exkl moms.

För korrigering av uppgifter hos fraktförare tillkommer dennes avgifter för s.k ändrat förfogande.

Minimiorder

Vi tillämpar ingen minimiorder.

Köpeavtal

Order som läggs via hemsidan utgör ett anbud från kundens sida och ett avtal om köp kommer till stånd först sedan Electrokit accepterat en inkommen order. Accept kan ske genom särskilt meddelande, eller genom leverans av de beställda varorna. En bekräftelse att Electrokit tagit emot ordern utgör ingen formell accept.

Leverans

Leverans sker fritt Electrokits lager för varor som skall hämtas.
I övriga fall ombesörjer Electrokit leverans till köparens adress eller transportörens anvisade utlämningsställe beroende på valt fraktsätt. Kostnader för leverans betalas av köparen enligt vid var tid gällande prislista hos Electrokit eller aktuell transportör.
För tjänster med utkörning/hemleverans förutsätts att det finns någon som kan ta emot paketet under dagtid. Kan paketet inte levereras vid första utdelningsförsöket kan kostnader tillkomma, alternativt får paketet hämtas vid transportörens terminal.
Kan leverans ej fullgöras p.g.a att köparen uppgivit felaktiga eller ofullständiga adressuppgifter har Electrokit rätt till ersättning för uppkomna merkostnader.

Leveranstid

Lagerhållna produkter levereras i regel inom en arbetsdag.
För produkter som ej finns i lager meddelas beräknad leveranstid via hemsidan så snart denna är känd. Denna tid utgör dock ingen uttrycklig garanti för att leverans kan ske på angivet datum utan är endast en indikation om när leverans förväntas ske. För att en utfästelse om ett specifikt leveransdatum skall anses ha skett skall detta datum vara bekräftat av Electrokit genom särskild orderbekräftelse.
Kan en order inte levereras komplett inom 5 arbetsdagar från mottagandet sker normalt en delleverans samt en fraktfri restleverans när resterande varor finns i lager. Electrokit har dock rätt att göra avsteg från detta t.ex om det kan antas att köparen inte har någon nytta av varorna förrän leveransen är komplett.
För leveranser utanför Sverige levereras varorna normalt inte förrän samtliga produkter på ordern finns i lager.

Frånträdande av köp

Om köparen frånträder köp utan giltig anledning, har Electrokit rätt till ersättning enligt följande:

Om köparen frånträder köp före leverans har Electrokit rätt till kompensation för det administrativa arbete som uppstår, med 50:- + moms, dock högst ordersumman om denna är lägre. För ordervärde överstigande 1000:- har Electrokit också rätt till kompensation med 20% av ordervärdet.
Om köparen frånträder köp efter leverans, genom att underlåta att ta emot en försändelse, har Electrokit rätt till kompensation för de extra transportkostnader och det administrativa arbete som uppstår, med 250:- + moms.
Electrokit har rätt att avräkna ovanstående ersättning från redan inbetalt belopp före återbetalning.

Reklamation

Om en vara är felaktig vid mottagandet skall reklamation ske inom 8 dagar.
Reklamation skall ske genom att kontakta Electrokit kundservice. Fakturanummer, vara och felets art skall uppges. Den felaktiga varan får inte sändas tillbaka innan Electrokit meddelat ett returnummer eller på annat sätt gett instruktioner om hur reklamationen skall hanteras.

Garanti

Electrokit ger följande garantier:

Komponenter, Byggsatser och moduler – ingen
Elektriska/elektroniska apparater – 6 mån

Garantin omfattar endast fel som ej orsakats av användaren, och som ej kan hänföras till onormal användning, förslitning, eller förbrukningsdetaljer.

Ansvar för fel

Föreligger fel som Electrokit ansvarar för, åtar sig Electrokit att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, ny vara eller återbetala köpeskillingen.

Electrokit äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.

Electrokit:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Electrokit bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada, annat än vad som följer av köplagens tvingande delar.

Fakta och prisuppgifter

lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Electrokit förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information. Fakta- och prisuppgifter, dokument som publiceras på denna webbsida kan innehålla tekniska och/eller typografiska och grafiska fel.
Electrokit friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna webbsida liggande information.

Tillgänglighet

Electrokit ger ingen garanti för framtida tillgänglighet av en produkt såvida detta inte särskilt avtalats för produkten ifråga.

Re-exportförbud

Vi säljer inte till länder, företag eller personer som omfattas av handelsrestriktioner enligt svenska, EU eller amerikanska lagar och bestämmelser.

Våra produkter får inte re-exporteras till länder som omfattas av sådana restriktioner, däribland Ryssland, Kuba, Iran, Nord-Korea, Sudan och Syrien.

Kunskap, kompetens och språk

De produkter vi säljer är inte avsedda för allmänt konsumentbruk, utan det krävs i allmänhet särskild kunskap och kompetens inom ellära och elektronik för att använda dem rätt. Dessutom är dokumentationen i allmänhet endast tillgänglig på engelska. Reklamation som kan hänföras till brister i kunskap, kompetens eller språk hos köparen accepteras inte. Som köpare skall du vara införstådd med dessa förutsättningar när du lägger din order.

Copyright

För programvara och annan intellektuell egendom gäller att dessa tillhör upphovsmannen, och att köparen där så är tillämpligt, förvärvar en licens att bruka verket för det ändamål det såldes, och i enlighet med respektive upphovsmans villkor. Electrokit ger inga som helst rättigheter utöver dessa villkor.

Sekretess

Parterna skall iakttaga sekretess om affärsförhållandet. Ingen av parterna har rätt att delge tredje part information om affärsförhållandet som kan skada den andra parten.

Tvist

Ev tvist skall i första hand lösas parterna emellan. Kan parterna inte enas kan tvisten tas upp i behörig svensk domstol.

Gäller fr.o.m 2013-10-14
Uppdaterat 2018-04-27