Villkor för Försäljning till Konsument

Pris

Priserna är angivna i svenska kronor och visas i produktsidorna inklusive 25% moms (6% moms på litteratur) eller exklusive moms beroende på användarens inställningar. Electrokit förbehåller sig rätt till prisändring utan föregående avisering.

Betalning

All försäljning sker mot postförskott eller genom betalning med kreditkort, kontokort eller direktbank via vår hemsida www.electrokit.se såvida inte annat avtalats.
Där så särskilt avtalats kan försäljning ske mot faktura med betalningsvillkor 10 dagar netto.
Vid utebliven eller försenad betalning har Electrokit rätt till en dröjsmålsränta om 2.5% per månad från förfallodagen (30% per år), påminnelseavgift 60:-, inkassoavgift 180:-, samt till ersättning för de kostnader som uppstår för inkasso och indrivning.

Minimiorder

Vi tillämpar ingen minimiorder.

Köpeavtal

Order som läggs via hemsidan utgör ett anbud från kundens sida och ett avtal om köp kommer till stånd först sedan Electrokit accepterat en inkommen order. Accept kan ske genom särskilt meddelande, eller genom leverans av de beställda varorna. En bekräftelse att Electrokit tagit emot ordern utgör ingen formell accept.
Försäljning till minderårig sker endast med målsmans medgivande.

Leverans

Leverans sker fritt Electrokits lager för varor som skall hämtas.
I övriga fall ombesörjer Electrokit leverans till köparens adress eller transportörens anvisade utlämningsställe beroende på valt fraktsätt. Kostnader för leverans betalas av köparen enligt vid var tid gällande prislista hos Electrokit eller aktuell transportör.
För tjänster med utkörning/hemleverans förutsätts att det finns någon som kan ta emot paketet under dagtid. Kan paketet inte levereras vid första utdelningsförsöket kan kostnader tillkomma, alternativt får paketet hämtas vid transportörens terminal.
För DB Schenker Privpak Hem Dag gäller att paketet får lämnas vid dörren utan kvittens.
Kan leverans ej fullgöras p.g.a att köparen uppgivit felaktiga eller ofullständiga adressuppgifter har Electrokit rätt till ersättning för uppkomna merkostnader.

Leveranstid

Lagerhållna produkter levereras i regel inom en arbetsdag.
För produkter som ej finns i lager meddelas beräknad leveranstid via hemsidan så snart denna är känd. Denna tid utgör dock ingen uttrycklig garanti för att leverans kan ske på angivet datum utan är endast en indikation om när leverans förväntas ske. För att en utfästelse om ett specifikt leveransdatum skall anses ha skett skall detta datum vara bekräftat av Electrokit genom särskild orderbekräftelse.
Kan en order inte levereras komplett inom 5 arbetsdagar från mottagandet sker normalt en delleverans samt en fraktfri restleverans när resterande varor finns i lager. Electrokit har dock rätt att göra avsteg från detta t.ex om det kan antas att köparen inte har någon nytta av varorna förrän leveransen är komplett.
För leveranser utanför Sverige levereras varorna normalt inte förrän samtliga produkter på ordern finns i lager.

Konsuments ångerrätt

Köparen har på sätt som Lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp. Genom att till Electrokit lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Varan med originalförpackning skall alltså återsändas i samma skick som när kunden fick dem. Varan sändes till Electrokit med faktura och uppgift på giltigt returnummer.

Vill konsument utöva ångerrätt skall denne inom 14 dagar från mottagandet av varan kontakta Electrokits kundservice, och uppge fakturanummer för att få ett returnummer. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan på kundens bekostnad och risk skall ha kommit Electrokit tillhanda.
Återbetalning av erlagd köpeskilling sker inom 30 dagar.
Electrokit förbehåller sig rätten till avdrag i de fall den återsända varan inte kan anses vara i ursprungligt skick.
Ångerrätten är ej tillämplig för näringsidkare eller för produkter ej avsedda för köparens enskilda bruk.

Frånträdande av köp

Om köparen frånträder köp utan giltig anledning, har Electrokit rätt till ersättning enligt följande:
Om köparen frånträder köp före leverans har Electrokit rätt till kompensation för det administrativa arbete som uppstår, med 50:-, dock högst ordersumman om denna är lägre. För ordervärde överstigande 1000:- har Electrokit också rätt till kompensation med 20% av ordervärdet.
Om köparen frånträder köp efter leverans, genom att underlåta att ta emot en försändelse, har Electrokit rätt till kompensation för de extra transportkostnader och det administrativa arbete som uppstår, med 250:-.
Electrokit har rätt att avräkna ovanstående ersättning från redan inbetalt belopp före återbetalning.

Reklamation

Om en vara är felaktig vid mottagandet skall reklamation ske inom 8 dagar. En lagstadgad reklamationsrätt på 6 månader finns också för fel som upptäcks inom 6 månader och som fanns på produkten vid mottagandet (s.k ursprungligt fel).
Reklamation skall ske genom att kontakta Electrokit kundservice. Fakturanummer, vara och felets art skall uppges. Den felaktiga varan får inte sändas tillbaka innan Electrokit meddelat ett returnummer eller på annat sätt gett instruktioner om hur reklamationen skall hanteras.

Transportskada

Om en vara skadas under transport skall anmälan ske snarast efter mottagandet, och senast inom 8 dagar. Är ytteremballaget skadat skall anmälan även ske till transportören (Posten, DHL, Schenker).
Electrokit ersätter transportskadat gods så snart som möjligt, och ger också vidare instruktioner om hur eventuell retur skall ske.
Konsumenten skall kunna dokumentera skadan, t.ex genom foto.

Garanti

Utöver lagstadgad reklamationsrätt lämnar Electrokit följande garantier:
Komponenter, Byggsatser och Moduler – ingen
Elektriska/elektroniska apparater – 2 år
Garantin omfattar endast fel som ej orsakats av användaren, och som ej kan hänföras till onormal användning, förslitning, eller förbrukningsdetaljer.

Ansvar för fel

Föreligger fel som Electrokit ansvarar för, åtar sig Electrokit att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, ny vara eller återbetala köpeskillingen.
Electrokit äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.
Kan Electrokit inte åtgärda felet inom skälig tid har konsumenten rätt att frånträda köpet utan kostnad.
Electrokits ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Electrokit bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada, utöver vad som stadgas i konsumentköplagen.

Fakta och prisuppgifter

Alla uppgifter lämnas med reservation för tryckfel, tekniska fel i hemsida, leverantörers prishöjningar, ändringar i statliga pålagor, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Electrokit förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information. Fakta- och prisuppgifter, dokument som publiceras på denna webbsida kan innehålla tekniska och/eller typografiska och grafiska fel. Electrokit friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna webbsida liggande information.

Copyright

För programvara och annan intellektuell egendom gäller att dessa tillhör upphovsmannen, och att köparen där så är tillämpligt, förvärvar en licens att bruka verket för det ändamål det såldes, och i enlighet med respektive upphovsmans villkor. Electrokit ger inga som helst rättigheter utöver dessa villkor.

Kunskap, kompetens och språk

De produkter vi säljer är inte avsedda för allmänt konsumentbruk, utan det krävs i allmänhet särskild kunskap och kompetens inom ellära och elektronik för att använda dem rätt. Dessutom är dokumentationen i allmänhet endast tillgänglig på engelska. Reklamation som kan hänföras till brister i kunskap, kompetens eller språk hos köparen accepteras inte. Som köpare skall du vara införstådd med dessa förutsättningar när du lägger din order.

Re-exportförbud

Vi säljer inte till länder, företag eller personer som omfattas av handelsrestriktioner enligt svenska, EU eller amerikanska lagar och bestämmelser.

Våra produkter får inte re-exporteras till länder som omfattas av sådana restriktioner, däribland Ryssland, Kuba, Iran, Nord-Korea, Sudan och Syrien.

Sekretess

Parterna skall iakttaga sekretess om affärsförhållandet. Ingen av parterna har rätt att delge tredje part information om affärsförhållandet som kan skada den andra parten.

Tvist

Ev tvist skall i första hand lösas parterna emellan. Kan parterna inte enas kan köparen hänskjuta ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendation.

EU har en plattform för alternativ tvistlösning: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV

Gäller fr.o.m 2013-10-14
Uppdaterat 2018-04-27